home / dienstverlening / administratief-_en_financieel_beheer

Administratief- en financieel beheer


Als het om administratief- en financieel beheer gaat, dan kunnen wij u alle werkzaamheden uit handen nemen. Van het openen van de bankrekening tot en met het opstellen van de jaarrekening en de begroting. Een greep uit onze werkzaamheden op dit gebied:
  • Het voeren van de financiële administratie.
  • Het beheren van de op naam van de vereniging gestelde bank- en/of vermogensrekeningen, incl. het verrichten van de door het bestuur gefiatteerde betalingen.
  • Het innen en/of incasseren van de door de eigenaren verschuldigde servicebijdragen.
  • Het produceren van periodieke financiële overzichten met betrekking tot actuele zaken.
  • Het samenstellen van de jaarrekening per boekjaar (met het voorgaande boekjaar als vergelijk).
  • Het opstellen van de jaarlijkse begroting en voorstel aan de vergadering m.b.t. de periodieke servicebijdragen.
  • Het toelichten van de jaarrekening en de begroting op de ledenvergadering.
  • Het opstellen van gegevens t.b.v. een notariële overdracht van een appartement.

Financiële administratie
Hieronder verstaan wij het inrichten van de administratie op basis van de splitsingsakte (verdeelsleutels), het voeren van de grootboekadministratie. Alle uitgaven en inkomsten worden hierin verwerkt. Wij zorgen ervoor dat de administratie altijd up-to-date is.

Bankrekening en betalingen
Wij werken met een vaste bank als partner, hierdoor is het voor ons mogelijk om de opening van bankrekening(en) soepel te laten verlopen. Daarnaast maken wij gebruik van de mogelijkheid om via internet te bankieren, hetgeen de snelheid van verwerking ten goede komt. Dit laatste komt weer van pas bij het aanbieden en uitvoeren van betalingen.

Innen of incasseren voorschotbijdragen
Wij dragen zorg voor de inning en / of incasso van de voorschotbijdragen (servicekosten). Wij streven er naar dat alle eigenaren tenminste een automatische betaalopdracht aanmaken. Het geniet echter onze voorkeur als de servicebijdragen automatisch geincasseerd kunnen worden. Een automatische incasso heeft als voordeel dat een wijziging in de hoogte van de voorschotbijdrage direct en voor alle eigenaren doorgevoerd kan worden.
In geval van betalingsachterstanden zullen wij op correcte wijze de bijdragen proberen te incasseren.

Financiële overzichten
Periodiek zullen wij financiële overzichten voor het bestuurof een bestuurslid produceren. U moet dan denken aan een actuele openstaande postenlijst (vorderingen en schulden) en een overzicht van de tot dan gemaakte kosten ten opzichte van de begroting.

Jaarrekening
Ten behoeve van de jaarvergadering stellen wij de jaarrekening samen. De jaarrekening bevat de balans per balansdatum, de winst- en verliesrekening over het boekjaar, de toelichtingen op de voornoemde overzichten, een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven ten opzichte van de begroting en de begroting voor het nieuwe jaar.

Begroting
Elk jaar stellen wij de begroting voor het volgende jaar op. Na goedkeuring door de ledenvergadering werken wij de begroting verder uit in een planning en te ondernemen acties.
Aetin Vastgoedbeheer
Postbus 181
8250 AD Dronten
Tel.: +31(0)85 - 00 676 00
Bezoekadres
De Morinel 83
8251 HT Dronten
Email:
KvK. Nr.:32139613