home / dienstverlening / technisch_beheer

Technisch beheer


Als het gaat om het beheren van onroerend goed is het technische beheer het meest aansprekend. Het is voor iedere eigenaar van een appartement van het grootste belang dat het gebouw in goede staat is en blijft. De waarde van uw woning hangt daar immers mede van af!

Aetin Vastgoedbeheer beschikt over een team van zeer ervaren technische medewerkers die iedere dag bezig zijn met het technische beheer aan onroerende zaken. Door het opstellen van goede onderhoudsplannen en het permanent volgen van de staat van onderhoud van het gebouw, zorgen wij ervoor dat uw onroerend goed haar waarde behoudt.

Het technisch beheer is te splitsen in vier onderdelen, t.w.
  • Dagelijks onderhoud
  • Planmatig onderhoud
  • Meerjaren onderhoudsbegroting
  • Beheer van de contracten
Dagelijks onderhoud
Tot het dagelijks onderhoud worden de onderstaande zaken gerekend:

→Het behandelen van alle zaken die verband houden met het gemeenschappelijk, dagelijks onderhoud. Hierbij kan gedacht worden aan het verhelpen van storingen aan liften en/of rolhekken (indien van aanwezig), het vervangen van lampen in gemeenschappelijke ruimten, het repareren van bijv. lekkages. Maar ook het vervangen van een naamplaatje op het bellentableau.
→ Het beoordelen van een melding en vervolgens het actieplan vaststellen en ten uitvoer brengen.
→ Het actieplan wordt teruggekoppeld aan de melder.
→ Het controleren van de uitgevoerde werkzaamheden aan de hand van offertes en/of facturen.
→ Het uitbrengen van advies met betrekking tot het structurele onderhoud.

Planmatig onderhoud
Tot het planmatig onderhoud kunnen de onderstaande zaken worden gerekend:
→ Het bespreken van de uit te voeren werkzaamheden met het bestuur van de VvE.
→ Het opvragen van offertes aan de hand van een goed geformuleerde werkomschrijving.
→ Het beoordelen en vergelijken van de opgevraagde offertes.
→ Het uitbrengen van een advies aan de vereniging met betrekking tot de ontvangen offertes.
→ Het plaatsen van de werkopdracht na besluitvorming binnen het VvE-bestuur.
→ Het begeleiden en toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamheden.
→ Het op te leveren werk nalopen met de aannemer.
→ Het waarborgen van de nazorg en de kwaliteit van de werkzaamheden.

Meerjaren onderhoudsbegroting
Het uitgangspunt van een meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) is het opstellen van een meerjaren onderhoudsplanning voor minimaal 10 jaar. Dit alles heeft betrekking op de stand en staat van het onderhoud van het complex. Het gaat hier dan vooral om een inventarisatie, een inspectie, een analyse en een meerjarenraming.

Jaarlijks zal er een technische inspectie van het gebouw plaatsvinden. De bevindingen zullen naast de meerjaren onderhoudsbegroting gelegd worden. Op deze manier kan de MJOB aan de laatste technische en financiële ontwikkelingen worden aangepast.

Jaarlijks zal er een planning worden gemaakt waarin het te verwachten planmatig onderhoud staat opgenomen.

Beheer van contracten
Dit betreft het beheren van de diverse onderhoudscontracten ten behoeve van de technische installaties en de gemeenschappelijke voorzieningen. In bepaalde gevallen kan er voor worden gekozen om nieuwe onderhoudscontracten af te sluiten. Dit zal echter altijd in overleg met het bestuur van de VvE gebeuren.

Daarnaast zullen de werkopdrachten op basis van de afgesloten contracten worden verstrekt voor het uitvoeren van de servicewerkzaamheden.

Aetin Vastgoedbeheer
Postbus 181
8250 AD Dronten
Tel.: +31(0)85 - 00 676 00
Bezoekadres
De Morinel 83
8251 HT Dronten
Email:
KvK. Nr.:32139613