home / dienstverlening / bestuurlijk_beheer

Bestuurlijk beheer
 

Bestuur
De wet bepaalt dat het bestuur van de vereniging gevormd wordt door één bestuurder / administrateur, tenzij de statuten anders bepalen. Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren kan zowel uit de leden zelf bestaan als uit een extern bestuur(der) of combinatie hiervan.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiën en de administratie. Daarnaast moet zij ook kennis hebben van onroerende zaken, bouwkunde en verzekeringen. Dit laatste zorgt ervoor dat een belang dat een belangrijk deel van de taken vaak wordt overgedragen aan een professionele beheerder of bestuurder.

Algemene Ledenvergadering
Het belangrijkste en hoogste orgaan binnen de vereniging is de Algemene Ledenvergadering (ook wel ALV genoemd).

Alle besluiten die, met meerderheid van het rechtgeldig aantal stemmen, zijn genomen, zijn voor alle eigenaren bindend. Tijdens een ALV worden o.a. het jaarverslag en de begroting officieel vastgesteld. Ook kan het bestuurders benoemen en ontslaan.

De ALV wordt minstens één keer per jaar uitgeschreven. Vaste agendapunten zijn de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en de begroting voor het lopende boekjaar. Daarnaast biedt de ledenvergadering de mogelijkheid om over allerlei onderwerpen van gedachten te wisselen, zoals onderhoudsplannen (verbeteringen) en andere zaken die de van belang zijn voor het goed kunnen functioneren van de vereniging. Uw aanwezigheid en betrokkenheid is dus van groot belang!

Iedere eigenaar heeft stemrecht. Het aantal stemmen kan per appartement verschillen en staat omschreven in de splitsingsakte.

Wat kan Aetin op bestuurlijk gebied voor u betekenen?

Wij bieden alle voorkomende diensten op het gebied van bestuurlijk beheer.
Denk daarbij aan:
  • Bestuurlijke ondersteuning.
  • Opstarten nieuwe VvE's.
  • Activeren van slapende VvE's.
  • Advisering
Als bestuurslid van een VvE weet u wat het besturen van u vergt. In ieder geval veel tijd en moeite, maar ook deskundigheid. Wij bieden u daar professionele, complete en rendabele oplossingen voor. Op uw verzoek voeren wij een deel of alle werkzaamheden voor nu uit.

Bestuurlijke ondersteuning
Bij bestuurlijke ondersteuning moet u denken aan:
→ Het voeren van de ledenadministratie, w.o. het doorvoeren van mutaties e.d.
→Het opmaken en verspreiden van de vergaderstukken, w.o. het opstellen van de agenda en het notuleren tijdens de ALV en het uitwerken van deze notulen.
→ Het (doen laten) uitvoeren van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering.
→ Het houden van toezicht op het naleven van de bepalingen in de splitsingsakte.
→ Naast de ALV, twee keer per jaar overleg met de overige bestuurders.
→ Het verzorgen van de correspondentie met de leden van de vereniging.

Opstarten nieuwe VvE's
Bij het opstarten van nieuwe VvE's werken we met vaste protocollen. Hierdoor wordt alles in een keer goed geregeld, zowel in juridisch, financieel als in technisch opzicht.

Activeren slapende VvE's

Het komt nogal eens voor dat een VvE door uiteenlopende redenen niet meer actief is. Hierdoor loopt u als eigenaar het gevaar dat bijvoorbeeld noodzakelijk onderhoud niet meer of te laat wordt uitgevoerd. Daardoor loopt de kwaliteit van het complex achteruit en daalt de waarde. Wij kunnen u helpen om uw VvE op een snelle en slagvaardige manier weer nieuw leven in te blazen.

Advisering
Wij kunnen - indien gewenst - ook adviseren bij o.a. het beheer van de verzekerings-portefeuille, inclusief het afwikkelen van schadeclaims. Maar ook op andere terreinen mag u ons als meedenkende partner zien.
Aetin Vastgoedbeheer
Postbus 181
8250 AD Dronten
Tel.: +31(0)85 - 00 676 00
Bezoekadres
De Morinel 83
8251 HT Dronten
Email:
KvK. Nr.:32139613